ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลคำป่าหลาย สายด่วนนายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย ร้อยตำรวจตรีชัยยุทธ ไมล์วิสัย 0856095854 

ดาวโหลดเอกสาร

              

                    

 เอกสารใบลาข้าราชการ/พนักงาน  
   
   
Write comment (0 Comments)

คู่มือประชาชน

           

ประกาศตำบลคำเทศบาลป่าหลาย

 
 การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการ  
ขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษถึงแก่กรรม)  
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ  
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์  
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499   
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499   
การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2  
การรับชำระภาษีป้าย  
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  
การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ  
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด  
การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน  
การแจ้งขุดดิน  
การแจ้งถมดิน  
การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21  
การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21  
การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร  
การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22  
การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33  
การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร  
การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32  
การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นมาตรา 34

Write comment (0 Comments)

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี

                      แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)

                                                                  - ส่วนที่ 1

                                                     - ส่วนที่ 2

                                                     - ส่วนที่ 3

                                                     -ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 1

                                                     - ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 2

                                                    - ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 3

                                                    - ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 4

                                                    - ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5

                                                    - ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 6

                                                    - ส่วนที่ 5

                                        - แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

                                 - แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2

        

Write comment (0 Comments)