Tel.042-643058 , napavarin.iaun@gmail.com

OPENING HOURS:Mon -Fri: 8.30am – 4.30pm

เขียนโดย นาราภัทร
ฮิต: 235

  เรื่อง  จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู  หมู่ที่ 8  บ้านนาสองห้อง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จำนวน  310,000.00  บาท

Comments powered by CComment