Tel.042-643058 , napavarin.iaun@gmail.com

OPENING HOURS:Mon -Fri: 8.30am – 4.30pm

|
เขียนโดย นภาวรินทร์ สัมปัญญาทรัพย์
ฮิต: 1049

 Untitled 1

        ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  โครงการจ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 11 บ้านนาตะแบง

        ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  โครงการก่อสร้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  14  บ้านสามขา (สายวัดคำน้ำปุ้น)

        ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 15  บ้านสามขา (สายนาตาด)

        ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 16  บ้านคำป่าหลาย (สายหนองแสง-ถ้ำสูง)

        ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 17  บ้านสามขา (สายบ้านนางลำเทียน)

        ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 9  บ้านสามขา (สายบ้านนางสาย)

        ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านสามขา (สายหนองคำข้าทิศตะวันตก

        ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 4 บ้านนาตะแบง (สายวัดเทพนิมิตร)

        ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านนาตะแบง (สายบ้านนายพรม)

         ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง  หมู่ที่  15  บ้านสามขา

         ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

         ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  บ้านสามขา หมู่ที่ 2  

         ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพบ้านคนพิการ นายชำ  โสดา

         ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมอาชีพให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการฝึกอาชีพทำพรมเช็ดเท้าจากผ้า

         ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ ส่วนกลาง ทะเบียน 80-5213 มุกดาหาร

         ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน นข-860 มุกดาหาร

         ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จัดซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก

         ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จัดซื้อวัสดุสำนักงาน  จำนวน  1  รายการ

         ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  จำนวน  1  รายการ

         ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จัดจ้างซ่อมแซมมุ้งลวด  จำนวน  3  รายการ

         ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จัดซื้อวัสดุสำนักงาน   จำนวน  2  รายการ

         ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  จำนวน  1  รายการ

         ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จัดซ์้อวัสดุสำนักงาน จำนวน  13  รายการ

         ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ

         ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จัดซื้อวัสดุตามโครงการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย  จำนวน  1  โครงการ

         ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จัดซื้อแว่นตา ตามโครงการการดูแลฟื้นฟูสุขภาพมอบชีวิตใหม่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ที่บกพร่องทางสายตา

         ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  จำนวน  1  รายการ

         ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างถมดินวางท่อระบายน้ำ  PVC  หมู่ที่ 6  บ้านนาคำน้อย  จำนวน  1  โครงการ

        ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างขุดดินวางท่อระบายน้ำ  หมู่ที่ 6  บ้านนาคำน้อย  จำนวน  1   โครงการ

        ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุสำนักงาน   จำนวน  13  รายการ

        ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  จำนวน  2  รายการ  

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง   จำนวน  16  รายการ

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  จำนวน  4  รายการ

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย  จำนวน  2  เครื่อง     

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุก่อสร้าง  จำนวน  17  รายการ 

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อแบตเตอรี่  จำนวน  1  รายการ

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อแบตเตอรี่  จำนวน  1  รายการ

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อตู้ควบคุมมอเตอร์ กิจการประปาหมู่บ้าน  จำนวน  1  ตู้

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อตู้ควบคุมประปา  1  ชั้น  จำนวน  1  ตู้

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุก่อสร้าง  จำนวน  1  รายการ

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ทะเบียน บจ 670 มุกดาหาร จำนวน  3  รายการ

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  จำนวน  1  รายการ

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ 

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อเครื่องซัมเมิร์ส ขนาด ๑.๕ Hp 

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดสติกเกอร์ปรับปรุงรถกู้ชีพ 

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์หลอดไฟฟ้า 

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนักงาน 

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๔ 

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องเสียงกลางแจ้งและชุดลำโพงเอนกประสงค์ 

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการศูนย์เด็กคุณภาพ 

       ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ _๘๐-๕๙๑๖ 

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย 

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนักงาน 

      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นมรสจืด) ตามโครงการศูนย์เด็กคุณภาพ

      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน นข ๘๖๐

      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๒๑๓

      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ  บง ๖๒๓๒ มุกดาหาร 

      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ บจ ๖๗๐ มุกดาหาร 

Comments powered by CComment