Tel.042-643058 , napavarin.iaun@gmail.com

OPENING HOURS:Mon -Fri: 8.30am – 4.30pm

เขียนโดย นภาวรินทร์ สัมปัญญาทรัพย์
ฮิต: 1149

20 มิถุนายน 2561 นายทองอินทร์ บุญประสพที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย

เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการของเทศบาล

ประจำปี 2561 เพื่อให้ความรู้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง  

 1

2

3

4

5

6

8

9

10

7

Comments powered by CComment