Tel.042-643058 , napavarin.iaun@gmail.com

OPENING HOURS:Mon -Fri: 8.30am – 4.30pm

เขียนโดย นภาวรินทร์ สัมปัญญาทรัพย์
ฮิต: 187

วันที่ 2 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ เทศบาลตำบลคำป่าหลาย โดยร้อยตำรวจตรีชัยยุทธ ไมล์วิสัย นายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย

พร้อมข้าราชการ ครูฯ และพนักงานจ้างในสังกัด ร่วมทำกิจกรรม กำจัดขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน โดยการคัดแยกขยะอินทรีย์ หรือ

ขยะเปียกออกจากขยะทั่วไป เพื่อเป็นการสนับสนุนการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหาขยะ โดยการกำจัดขยะที่เป็นของเสีย

ประเภทขยะอินทรีย์ ที่มาจากบ้านเรือนประชาชนแต่ละหลังคาเรือน ขยะที่ได้มาจากเศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ที่เน่าเสีย 

 

คัดแยกขยะเปียก ๑๙๐๑๒๓ 0003 (Medium) คัดแยกขยะเปียก ๑๙๐๑๒๓ 0001 (Medium)คัดแยกขยะเปียก ๑๙๐๑๒๓ 0007 (Medium)

คัดแยกขยะเปียก ๑๙๐๑๒๓ 0009 (Medium)คัดแยกขยะเปียก ๑๙๐๑๒๓ 0014 (Medium)

คัดแยกขยะเปียก ๑๙๐๑๒๓ 0018 (Medium) คัดแยกขยะเปียก ๑๙๐๑๒๓ 0021 (Medium) คัดแยกขยะเปียก ๑๙๐๑๒๓ 0023 (Medium)คัดแยกขยะเปียก ๑๙๐๑๒๓ 0024 (Medium)

คัดแยกขยะเปียก ๑๙๐๑๒๓ 0025 (Medium) คัดแยกขยะเปียก ๑๙๐๑๒๓ 0027 (Medium)

คัดแยกขยะเปียก ๑๙๐๑๒๓ 0031 (Medium)

คัดแยกขยะเปียก ๑๙๐๑๒๓ 0034 (Medium)

คัดแยกขยะเปียก ๑๙๐๑๒๓ 0036 (Medium)

คัดแยกขยะเปียก ๑๙๐๑๒๓ 0042 (Medium)

คัดแยกขยะเปียก ๑๙๐๑๒๓ 0043 (Medium)

 

Comments powered by CComment