Tel.042-643058 , napavarin.iaun@gmail.com

OPENING HOURS:Mon -Fri: 8.30am – 4.30pm

เขียนโดย นภาวรินทร์ สัมปัญญาทรัพย์
ฮิต: 245

       ปัญหาขยะล้นเมืองในประเทศไทยยังคงเป็นปัญหาที่ยังแก้ไขได้ยากเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่มีความเข้าใจเรื่องของการคัดแยก

ขยะ รวมถึงการกำจัดขยะที่ถูกวิธี โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ที่มีจำนวนประชากรหนาแน่นจะพบปัญหาการถ่ายเทขยะไม่ทัน หรือการทิ้งขยะไม่เป็นที่

ส่งผลให้เกิดปัญหาขยะสะสมจนกลายเป็นวิกฤตเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยได้ในที่สุด ในวันที่ 4 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลคำป่าหลายร่วมกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันคัดแยกขยะให้ถูกประเภท

 คัดแยกขยะ4 ม.ค.62 ๑๙๐๑๒๓ 0063 (Medium)

คัดแยกขยะ4 ม.ค.62 ๑๙๐๑๒๓ 0064 (Medium)

คัดแยกขยะ4 ม.ค.62 ๑๙๐๑๒๓ 0065 (Medium)

คัดแยกขยะ4 ม.ค.62 ๑๙๐๑๒๓ 0066 (Medium)

รายงานคัดแยกขยะเปียก ๑๙๐๑๒๓ 0009 (Medium)

 

Comments powered by CComment