Tel.042-643058 , napavarin.iaun@gmail.com

OPENING HOURS:Mon -Fri: 8.30am – 4.30pm

เขียนโดย นภาวรินทร์ สัมปัญญาทรัพย์
ฮิต: 240

        ในวันที่ 7 มกราคม 2562  เทศบาลตำบลคำป่าหลายได้เข้าร่วม งานกาชาดและของดี จังหวัดมุกดาหาร ที่บริเวณสนามศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

ได้ร่วมขบวนแห่ โดยแต่งตัวเป็น เผ่าไทยย้อ การจัดงานทั้งหมด 9 วัน 9 คืน เริ่มตั้งแต่ วันที่  7 - 15 มกราคม 2562 

งานกาชาด62 ๑๙๐๑๒๓ 0004 (Medium)

งานกาชาด62 ๑๙๐๑๒๓ 0014 (Medium)

งานกาชาด62 ๑๙๐๑๒๓ 0026 (Medium)

งานกาชาด62 ๑๙๐๑๒๓ 0038 (Medium)

งานกาชาด62 ๑๙๐๑๒๓ 0054 (Medium)

งานกาชาด62 ๑๙๐๑๒๓ 0058 (Medium)

งานกาชาด62 ๑๙๐๑๒๓ 0056 (Medium)

งานกาชาด62 ๑๙๐๑๒๓ 0057 (Medium)

 

Comments powered by CComment