Tel.042-643058 , napavarin.iaun@gmail.com

OPENING HOURS:Mon -Fri: 8.30am – 4.30pm

เขียนโดย นภาวรินทร์ สัมปัญญาทรัพย์
ฮิต: 229

           ในวันที่ 10 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลคำป่าหลายร่วมกับ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24 สำนักงานพัฒนา ภาค 2

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ฝึกอบรมโครงการเสริมสร้าง กระบวนการชุมชนเข้มแข็ง 

ประจำปีงบประมาณ 2562 

ฝึกอบรมชุมชนเข้มแข็ง ๑๙๐๑๒๓ 0005 (Medium)

ฝึกอบรมชุมชนเข้มแข็ง ๑๙๐๑๒๓ 0002 (Medium)

ฝึกอบรมชุมชนเข้มแข็ง ๑๙๐๑๒๓ 0006 (Medium)

ฝึกอบรมชุมชนเข้มแข็ง ๑๙๐๑๒๓ 0007 (Medium)

ฝึกอบรมชุมชนเข้มแข็ง ๑๙๐๑๒๓ 0010 (Medium)

Comments powered by CComment