messager
 
เทศบาลตำบลคำป่าหลาย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
คำป่าหลาย
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางนภัสวรรณ เจษฎาพงษธร
รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลคำป่าหลาย
โทร : 086-2209675
นางนภัสวรรณ เจษฎาพงษธร
รองปลัดเทศบาลตำบลคำป่าหลาย
โทร : 086-2209675
จ่าเอกศุภชัย ซามงค์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 088-3075632
นางสาวบุญทอม เชิดโกทา
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 087-2399138
นายไชยวัฒน์ บุญวาล
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 089-4186533
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นายอดิศักดิ์ โคตรธรรม
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางยุคลธร อุคำ
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 081-1831150