ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ ๑๐ บ้านคำน้ำเที่ยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง