ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ 10 บ้านคำน้ำเที่ยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง