ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารฌาปณสถาน หมู่ที่ 16 (วัดถ้ำสูง) โดยวิธีคัดเลือก