ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านแก้ง (สายทางหน้าบ้านนายพิมพา ปาหลา เชื่อม ต่อคสล.เดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง