ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กบ้านแก้ง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง