ผลสำรวจความพึงพอใจ  (ทำแบบสำรวจ จำนวน 16 คน )
เพศ
ชาย
60.00%
หญิง
40.00%
สถานภาพผู้ตอบ
ผู้รับบริการ
42.31%
เจ้าหน้าที่/พนักงานของรัฐ
19.23%
ผู้เข้าใช้บริการทั่วไป
23.08%
อื่นๆ
15.38%
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร
พอใจมากที่สุด
36.67%
พอใจมาก
13.33%
ปานกลาง
16.67%
พอใจน้อย
16.67%
พอใจน้อยที่สุด
16.67%
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจสะดวก รวมเร็ว
พอใจมากที่สุด
31.03%
พอใจมาก
20.69%
ปานกลาง
17.24%
พอใจน้อย
17.24%
พอใจน้อยที่สุด
13.79%
เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
พอใจมากที่สุด
26.67%
พอใจมาก
20.00%
ปานกลาง
13.33%
พอใจน้อย
13.33%
พอใจน้อยที่สุด
26.67%
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ หรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี
พอใจมากที่สุด
31.82%
พอใจมาก
27.27%
ปานกลาง
4.55%
พอใจน้อย
18.18%
พอใจน้อยที่สุด
18.18%
การให้บริการเป็นระบบและเป็นขั้นตอน
พอใจมากที่สุด
47.06%
พอใจมาก
17.65%
ปานกลาง
17.65%
พอใจน้อย
5.88%
พอใจน้อยที่สุด
11.76%
มีระยะในการให้บริการที่เหมาะสมกับสภาพงาน
พอใจมากที่สุด
41.67%
พอใจมาก
25.00%
ปานกลาง
8.33%
พอใจน้อย
16.67%
พอใจน้อยที่สุด
8.33%
มีการให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อน-หลัง อย่างยุติธรรม
พอใจมากที่สุด
40.00%
พอใจมาก
25.00%
ปานกลาง
15.00%
พอใจน้อย
15.00%
พอใจน้อยที่สุด
5.00%
มีอุปกรณ์ เครื่องมือที่พร้อมในการให้บริการ
พอใจมากที่สุด
70.00%
พอใจมาก
10.00%
ปานกลาง
5.00%
พอใจน้อย
5.00%
พอใจน้อยที่สุด
10.00%
มีแบบฟอร์มที่สะดวกในการกรอกข้อมูล
พอใจมากที่สุด
40.00%
พอใจมาก
30.00%
ปานกลาง
0.00%
พอใจน้อย
10.00%
พอใจน้อยที่สุด
20.00%
มีตู้แสดงความคิดเห็นหรือแบบประเมินการบริการ
พอใจมากที่สุด
33.33%
พอใจมาก
13.33%
ปานกลาง
6.67%
พอใจน้อย
40.00%
พอใจน้อยที่สุด
6.67%
มีสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่นที่นั่งพักสำหรับผู้มาใช้บริการ ที่จอดรถ น้ำดื่ม ฯลฯ
พอใจมากที่สุด
54.55%
พอใจมาก
18.18%
ปานกลาง
0.00%
พอใจน้อย
18.18%
พอใจน้อยที่สุด
9.09%
สถานที่ให้บริการมีความปลอดภัย สะอาด เป็นระเบียบ
พอใจมากที่สุด
75.00%
พอใจมาก
0.00%
ปานกลาง
0.00%
พอใจน้อย
12.50%
พอใจน้อยที่สุด
12.50%
มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบการบริการข้อมูลสารสนเทศ
พอใจมากที่สุด
38.46%
พอใจมาก
23.08%
ปานกลาง
7.69%
พอใจน้อย
15.38%
พอใจน้อยที่สุด
15.38%
สภาพภูมิทัศน์มีความสวยงาม เหมาะสมและเป็นระเบียบ
พอใจมากที่สุด
62.50%
พอใจมาก
0.00%
ปานกลาง
12.50%
พอใจน้อย
25.00%
พอใจน้อยที่สุด
0.00%
การปลูกต้นไม้ให้ความร่วมรื่น การจัดสวนหย่อมมีความเหมาะสม
พอใจมากที่สุด
33.33%
พอใจมาก
33.33%
ปานกลาง
11.11%
พอใจน้อย
22.22%
พอใจน้อยที่สุด
0.00%
อาคารสถานที่มีความเป็นเอกลักษณ์ มั่นคงสวยงาม
พอใจมากที่สุด
71.43%
พอใจมาก
0.00%
ปานกลาง
14.29%
พอใจน้อย
0.00%
พอใจน้อยที่สุด
14.29%
ข้อเสนอแนะ
ดีมากครับ ดีมากครับ บริการดีมากครับ บริการดีมากครับ *-*