เทศบาลตำบลคำป่าหลาย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
คำป่าหลาย
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำป่าหลาย ที่อยู่ 354 ม.1 ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โทรศัพท์: 042643058 โทรสาร: 042643058

account_box คณะผู้บริหาร
นายธีระพล พันธุพาน
นายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย
โทร : 0874215781
นายธีระพล พันธุพาน
นายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย
โทร : 0874215781
นายเจริญ คำลือไชย
รองนายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย
นายเจริญ คำลือไชย
รองนายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย
นายญาณ ปาหลา
รองนายกเทศมนตรี
นายญาณ ปาหลา
รองนายกเทศมนตรี
นายสวัสดิ์ อนันต์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
นายสวัสดิ์ อนันต์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
นางหนูแหวน รูปงาม
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นางหนูแหวน รูปงาม
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
account_box ฝ่ายสภา
นายเทียม ใจช่วง
ประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย
นายเทียม ใจช่วง
ประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย
นางขวัญนภา ภูมิภาค
รองประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย
นางขวัญนภา ภูมิภาค
รองประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย
นายประกอบ รูปงาม
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย
นายประกอบ รูปงาม
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย
นายภักดีวุฒิ รูปงาม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เขต 1
นายภักดีวุฒิ รูปงาม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เขต 1
นายธวัชชัย พันทะบาง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เขต 1
นายธวัชชัย พันทะบาง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เขต 1
นายคูณ บุญวาล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เขต 1
นายคูณ บุญวาล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เขต 1
นางสาวเกวลี ใจสุข
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เขต 1
นางสาวเกวลี ใจสุข
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เขต 1
นายประกอบ รูปงาม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เขต 1
นายประกอบ รูปงาม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เขต 1
นางขวัญนภา ภูมิภาค
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เขต 1
นางขวัญนภา ภูมิภาค
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เขต 1
นายชำนาญ ศรีสุภา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เขต 2
นายชำนาญ ศรีสุภา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เขต 2
นายวันชัย โสดา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เขต 2
นายวันชัย โสดา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เขต 2
นายบุญเพ็ง ใจช่วง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เขต 2
นายบุญเพ็ง ใจช่วง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เขต 2
นายไรวินทร์ โสดา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เขต 2
นายไรวินทร์ โสดา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เขต 2
นายเพือน โสดา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เขต 2
นายเพือน โสดา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เขต 2
นายเทียม ใจช่วง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เขต 2
นายเทียม ใจช่วง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เขต 2
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางนภัสวรรณ เจษฎาพงษธร
รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลคำป่าหลาย
นางนภัสวรรณ เจษฎาพงษธร
รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลคำป่าหลาย
นางนภัสวรรณ เจษฎาพงษธร
รองปลัดเทศบาลตำบลคำป่าหลาย
นางนภัสวรรณ เจษฎาพงษธร
รองปลัดเทศบาลตำบลคำป่าหลาย
นางนภัสวรรณ เจษฎาพงษธร
รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
นางนภัสวรรณ เจษฎาพงษธร
รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวบุญทอม เชิดโกทา
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวบุญทอม เชิดโกทา
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายไชยวัฒน์ บุญวาล
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นายไชยวัฒน์ บุญวาล
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางผ่องพรรณ รัชบัวชุม
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
นางผ่องพรรณ รัชบัวชุม
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
นายอรรถพล บุญก้อน
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายอรรถพล บุญก้อน
ผู้อำนวยการกองช่าง
ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
account_box สำนักปลัด
นางนภัสวรรณ เจษฎาพงษธร
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
นางนภัสวรรณ เจษฎาพงษธร
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จ่าสิบเอกทวีวัฒน์ โชคชัย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
จ่าสิบเอกทวีวัฒน์ โชคชัย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายวิชัย สารครศรี
นิติกรชำนาญการ
นายวิชัย สารครศรี
นิติกรชำนาญการ
นายธนิดา ไชยบัน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นายธนิดา ไชยบัน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นายกฤษณพงศ์ อิ่มเจริญ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายกฤษณพงศ์ อิ่มเจริญ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
account_box กองคลัง
นางสาวบุญทอม เชิดโกทา
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวบุญทอม เชิดโกทา
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางธันย์ชนก ทองโสม
หัวหน้าฝ่ายการคลัง
นางธันย์ชนก ทองโสม
หัวหน้าฝ่ายการคลัง
นางประภัทรพร พันธ์มุก
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางประภัทรพร พันธ์มุก
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางสุวรรณภัทร จันใด
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางสุวรรณภัทร จันใด
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
ว่าง
นักวิชาการพัสดุ (ปก.-ชก.)
ว่าง
นักวิชาการพัสดุ (ปก.-ชก.)
account_box กองช่าง
นายอรรถพล บุญก้อน
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายอรรถพล บุญก้อน
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายยุทธศาสตร์ กุลศรีวนรัตน์
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
นายยุทธศาสตร์ กุลศรีวนรัตน์
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
นายคมกฤช โสดา
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายคมกฤช โสดา
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ว่าง
นายช่างโยธา (ปง.-ชง.)
ว่าง
นายช่างโยธา (ปง.-ชง.)
account_box กองสวัสดิการสังคม
นายไชยวัฒน์ บุญวาล
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นายไชยวัฒน์ บุญวาล
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นายเจนวิทย์ จิณห์วราวรรณ
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม
นายเจนวิทย์ จิณห์วราวรรณ
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม
นางกิ่งแก้ว คำลือไชย
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางกิ่งแก้ว คำลือไชย
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางพนมพร สุวรรณโคตร
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางพนมพร สุวรรณโคตร
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
account_box กองวิชาการและแผนงาน
นางผ่องพรรณ รัชบัวชุม
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
นางผ่องพรรณ รัชบัวชุม
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
นางมล อนันต์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางมล อนันต์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
account_box กองการศึกษา
นางบานเย็น หงส์ศรีแก้ว
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางบานเย็น หงส์ศรีแก้ว
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นางบานเย็น หงส์ศรีแก้ว
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางบานเย็น หงส์ศรีแก้ว
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสุทธญาณ์ เหง้าโอสา
ครู ค.ศ. 2
นางสุทธญาณ์ เหง้าโอสา
ครู ค.ศ. 2
นางสาวไพวัน ปัททุม
ครู ค.ศ. 2
นางสาวไพวัน ปัททุม
ครู ค.ศ. 2
นางพิกุลศรี พันธุพาน
ครู ค.ศ. 2
นางพิกุลศรี พันธุพาน
ครู ค.ศ. 2
นางสงวน เนตรวงศ์
ครู ค.ศ. 2
นางสงวน เนตรวงศ์
ครู ค.ศ. 2
นายถาวร จันทรสาขา
ครู ค.ศ. 2
นายถาวร จันทรสาขา
ครู ค.ศ. 2
นางสาววุธญา ใจสุข
ครู ค.ศ. 2
นางสาววุธญา ใจสุข
ครู ค.ศ. 2
นางปาริชาติ จันทร์ปุ่ม
ครู ค.ศ. 2
นางปาริชาติ จันทร์ปุ่ม
ครู ค.ศ. 2
นางสาวกนกกร คำลือชัย
ครู ค.ศ. 2
นางสาวกนกกร คำลือชัย
ครู ค.ศ. 2
นางกนกเกตุ สุพร
ครู ค.ศ. 2
นางกนกเกตุ สุพร
ครู ค.ศ. 2
นางสาวอาภรณ์ จันทร์เพ็ชร์
ครู ค.ศ. 1
นางสาวอาภรณ์ จันทร์เพ็ชร์
ครู ค.ศ. 1
นางสาววนิดา ทองโสม
ครู ค.ศ. 1
นางสาววนิดา ทองโสม
ครู ค.ศ. 1
นางสงค์กา แสนวิเศษ
ครู ค.ศ. 1
นางสงค์กา แสนวิเศษ
ครู ค.ศ. 1
นางบัววรรณ โสดา
ครู ค.ศ. 1
นางบัววรรณ โสดา
ครู ค.ศ. 1
แนะนำผู้บริหาร
account_box ผู้บริหารองค์กร
นายธีระพล พันธุพาน
นายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย
โทร : 0874215781
นายธีระพล พันธุพาน
นายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย
โทร : 0874215781
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 104