เทศบาลตำบลคำป่าหลาย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
คำป่าหลาย
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำป่าหลาย ที่อยู่ 354 ม.1 ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โทรศัพท์: 042643058 โทรสาร: 042643058สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 117
เมื่อวาน 406
เดือนนี้ 7,131
เดือนที่แล้ว 11,024
ทั้งหมด 33,920

account_box คณะผู้บริหาร
ร้อยตำรวจตรีชัยยุทธ ไมล์วิสัย
นายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย
โทร : 0973411592
ร้อยตำรวจตรีชัยยุทธ ไมล์วิสัย
นายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย
โทร : 0973411592
นายจิรวัฒน์ รูปงาม
รองนายกเทศมนตรี
โทร : 0614460444
นายจิรวัฒน์ รูปงาม
รองนายกเทศมนตรี
โทร : 0614460444
นายทองอินทร์ บุญประสพ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นายทองอินทร์ บุญประสพ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นายสีนวน พันธโคตร
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร : 0942375192
นายสีนวน พันธโคตร
เลขานุการนายกเทศมนตรี

โทร : 0942375192
account_box ฝ่ายสภา
นายสงฆ์ คำลือไชย
ประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย
นายสงฆ์ คำลือไชย
ประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย
นายธวัชชัย พันทะบาง
รองประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย
นายธวัชชัย พันทะบาง
รองประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย
นางสาวยุภาวิณี จันทรโคตร
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย
นางสาวยุภาวิณี จันทรโคตร
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย
นายณรงค์ รูปงาม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เขต 1
นายณรงค์ รูปงาม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เขต 1
นายกฤษดา รูปดี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เขต 1
นายกฤษดา รูปดี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เขต 1
นางสาวยุภาวิณี จันทรโคตร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เขต 1
นางสาวยุภาวิณี จันทรโคตร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เขต 1
นางขวัญนภา ภูมิภาค
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เขต 1
นางขวัญนภา ภูมิภาค
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เขต 1
นายธวัชชัย พันทะบาง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เขต 1
นายธวัชชัย พันทะบาง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เขต 1
นางเนตรนภา ทองโสม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เขต 1
นางเนตรนภา ทองโสม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เขต 1
นายหนูแดง คำลือไชย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เขต 2
นายหนูแดง คำลือไชย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เขต 2
นายคำหล้า ชัยบัน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เขต 2
นายคำหล้า ชัยบัน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เขต 2
นายเทียม ใจช่วง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เขต 2
นายเทียม ใจช่วง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เขต 2
นายไรวินทร์ โสลา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เขต 2
นายไรวินทร์ โสลา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เขต 2
นายเพื่อน โสดา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เขต 2
นายเพื่อน โสดา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เขต 2
นายสงฆ์ คำลือไชย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เขต 2
นายสงฆ์ คำลือไชย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เขต 2
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
สิบตำรวจเอกประครอง สะอาดเอี่ยม
ปลัดเทศบาลตำบลคำป่าหลาย
สิบตำรวจเอกประครอง สะอาดเอี่ยม
ปลัดเทศบาลตำบลคำป่าหลาย
นางนภัสวรรณ เจษฎาพงษธร
รองปลัดเทศบาลตำบลคำป่าหลาย
นางนภัสวรรณ เจษฎาพงษธร
รองปลัดเทศบาลตำบลคำป่าหลาย
ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด
ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวบุญทอม เชิดโกทา
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวบุญทอม เชิดโกทา
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายไชยวัฒน์ บุญวาล
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นายไชยวัฒน์ บุญวาล
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางผ่องพรรณ รัชบัวชุม
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
นางผ่องพรรณ รัชบัวชุม
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
นายอรรถพล บุญก้อน
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายอรรถพล บุญก้อน
ผู้อำนวยการกองช่าง
ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
account_box สำนักปลัด
ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด
ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จ่าสิบเอกทวีวัฒน์ โชคชัย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
จ่าสิบเอกทวีวัฒน์ โชคชัย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายธนิดา ไชยบัน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นายธนิดา ไชยบัน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นายกฤษณพงศ์ อิ่มเจริญ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายกฤษณพงศ์ อิ่มเจริญ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
account_box กองคลัง
นางสาวบุญทอม เชิดโกทา
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวบุญทอม เชิดโกทา
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางธันย์ชนก ทองโสม
หัวหน้าฝ่ายการคลัง
นางธันย์ชนก ทองโสม
หัวหน้าฝ่ายการคลัง
นางประภัทรพร พันธ์มุก
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางประภัทรพร พันธ์มุก
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางสุวรรณภัทร จันใด
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางสุวรรณภัทร จันใด
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
ว่าง
นักวิชาการพัสดุ (ปก.-ชก.)
ว่าง
นักวิชาการพัสดุ (ปก.-ชก.)
account_box กองช่าง
นายอรรถพล บุญก้อน
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายอรรถพล บุญก้อน
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายยุทธศาสตร์ กุลศรีวนรัตน์
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
นายยุทธศาสตร์ กุลศรีวนรัตน์
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
นายคมกฤช โสดา
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายคมกฤช โสดา
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ว่าง
นายช่างโยธา (ปง.-ชง.)
ว่าง
นายช่างโยธา (ปง.-ชง.)
account_box กองสวัสดิการสังคม
นายไชยวัฒน์ บุญวาล
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นายไชยวัฒน์ บุญวาล
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นายเจนวิทย์ จิณห์วราวรรณ
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม
นายเจนวิทย์ จิณห์วราวรรณ
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม
นางกิ่งแก้ว คำลือไชย
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางกิ่งแก้ว คำลือไชย
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางพนมพร สุวรรณโคตร
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางพนมพร สุวรรณโคตร
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
account_box กองวิชาการและแผนงาน
นางผ่องพรรณ รัชบัวชุม
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
นางผ่องพรรณ รัชบัวชุม
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
นางมล อนันต์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางมล อนันต์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายวิชัย สารครศรี
นิติชำนาญการ
นายวิชัย สารครศรี
นิติชำนาญการ
account_box กองการศึกษา
ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นางบานเย็น หงส์ศรีแก้ว
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางบานเย็น หงส์ศรีแก้ว
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสุทธญาณ์ เหง้าโอสา
ครู ค.ศ. 2
นางสุทธญาณ์ เหง้าโอสา
ครู ค.ศ. 2
นางสาวไพวัน ปัททุม
ครู ค.ศ. 2
นางสาวไพวัน ปัททุม
ครู ค.ศ. 2
นางพิกุลศรี พันธุพาน
ครู ค.ศ. 2
นางพิกุลศรี พันธุพาน
ครู ค.ศ. 2
นางสงวน เนตรวงศ์
ครู ค.ศ. 2
นางสงวน เนตรวงศ์
ครู ค.ศ. 2
นายถาวร จันทรสาขา
ครู ค.ศ. 2
นายถาวร จันทรสาขา
ครู ค.ศ. 2
นางสาววุธญา ใจสุข
ครู ค.ศ. 2
นางสาววุธญา ใจสุข
ครู ค.ศ. 2
นางปาริชาติ จันทร์ปุ่ม
ครู ค.ศ. 2
นางปาริชาติ จันทร์ปุ่ม
ครู ค.ศ. 2
นางสาวกนกกร คำลือชัย
ครู ค.ศ. 2
นางสาวกนกกร คำลือชัย
ครู ค.ศ. 2
นางกนกเกตุ สุพร
ครู ค.ศ. 2
นางกนกเกตุ สุพร
ครู ค.ศ. 2
นางสาวอาภรณ์ จันทร์เพ็ชร์
ครู ค.ศ. 1
นางสาวอาภรณ์ จันทร์เพ็ชร์
ครู ค.ศ. 1
นางสาววนิดา ทองโสม
ครู ค.ศ. 1
นางสาววนิดา ทองโสม
ครู ค.ศ. 1
นางสงค์กา แสนวิเศษ
ครู ค.ศ. 1
นางสงค์กา แสนวิเศษ
ครู ค.ศ. 1
นางบัววรรณ โสดา
ครู ค.ศ. 1
นางบัววรรณ โสดา
ครู ค.ศ. 1
แนะนำผู้บริหาร
account_box ผู้บริหารองค์กร
(ร้อยตำรวจตรีชัยยุทธ ไมล์วิสัย)
นายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย
(ร้อยตำรวจตรีชัยยุทธ ไมล์วิสัย)
นายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร