เทศบาลตำบลคำป่าหลาย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
คำป่าหลาย
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
account_box คณะผู้บริหาร
นายธีระพล พันธุพาน
นายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย
โทร : 0874215781
นายเจริญ คำลือไชย
รองนายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย
โทร : 063-4966843
นายญาณ ปาหลา
รองนายกเทศมนตรี
โทร : 089-4171056
นายสวัสดิ์ อนันต์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร : 083-4170487
นางหนูแหวน รูปงาม
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร : 081-5768122
account_box ฝ่ายสภา
นายเทียม ใจช่วง
ประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย
โทร : 099-0418911
นางขวัญนภา ภูมิภาค
รองประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย
โทร : 086-2339800
นายประกอบ รูปงาม
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย
โทร : 096-3099858
นายภักดีวุฒิ รูปงาม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เขต 1
โทร : 062-1624815
นายธวัชชัย พันทะบาง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เขต 1
โทร : 086-2361964
นายคูณ บุญวาล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เขต 1
โทร : 099-1687321
นางสาวเกวลี ใจสุข
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เขต 1
โทร : 095-4876715
นายประกอบ รูปงาม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เขต 1
โทร : 096-3099858
นางขวัญนภา ภูมิภาค
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เขต 1
โทร : 086-2339800
นายชำนาญ ศรีสุภา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เขต 2
โทร : 098-0799741
นายวันชัย โสดา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เขต 2
โทร : 088-5645013
นายบุญเพ็ง ใจช่วง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เขต 2
โทร : 090-2270941
นายไรวินทร์ โสดา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เขต 2
โทร : 083-6611551
นายเพือน โสดา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เขต 2
โทร : 084-7899189
นายเทียม ใจช่วง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เขต 2
โทร : 099-0418911
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางนภัสวรรณ เจษฎาพงษธร
รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลคำป่าหลาย
โทร : 086-2209675
นางนภัสวรรณ เจษฎาพงษธร
รองปลัดเทศบาลตำบลคำป่าหลาย
โทร : 086-2209675
จ่าเอกศุภชัย ซามงค์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 088-3075632
นางสาวบุญทอม เชิดโกทา
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 087-2399138
นายไชยวัฒน์ บุญวาล
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 089-4186533
นางสาวผ่องพรรณ รัชบัวชุม
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทร : 086-0376058
นายอดิศักดิ์ โคตรธรรม
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางยุคลธร อุคำ
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 081-1831150
account_box สำนักปลัด
จ่าเอกศุภชัย ซามงค์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 088-3075632
จ่าสิบเอกทวีวัฒน์ โชคชัย
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร : 082-6816621
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายวิชัย สารครศรี
นิติกรชำนาญการ
โทร : 089-9378363
นายกฤษณพงศ์ อิ่มเจริญ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 088-5627238
นายธนิดา ไชยบัน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
โทร : 090-9463929
นางสาวธีรดา ป้องสีดา
นักวิชาการสาธารณสุข
โทร : 097-3055552
นายก้องภพ เลิศสิริกันยา
นักจัดการงานทั่วไป
โทร : 063-0210474
จ่าสิบเอกณรงค์กร จันทรมณี
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 088-7263770
สิบเอกอัครพล พวงบุตร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 099-6170735
account_box กองคลัง
นางสาวบุญทอม เชิดโกทา
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 087-2399138
นางธันย์ชนก ทองโสม
หัวหน้าฝ่ายการคลัง
โทร : 083-2831700
นางประภัทรพร พันธ์มุก
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
โทร : 089-2852634
นางสุวรรณภัทร จันใด
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
โทร : 083-2883080
นางสาวพลอยพรรณิภา เสียงล้ำ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางณัฐธยาน์ ธนาธิติรัตน์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
account_box กองช่าง
นายอดิศักดิ์ โคตรธรรม
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายยุทธศาสตร์ กุลศรีวนรัตน์
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
โทร : 084-2826343
นายคมกฤช โสดา
นายช่างโยธาชำนาญงาน
โทร : 084-2033115
ว่าง
นายช่างโยธา (ปง.-ชง.)
account_box กองสวัสดิการสังคม
นายไชยวัฒน์ บุญวาล
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 089-4186533
นายเจนวิทย์ จิณห์วราวรรณ
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม
โทร : 097-0325621
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางกิ่งแก้ว คำลือไชย
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 083-1466975
นางพนมพร สุวรรณโคตร
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 086-2189856
account_box กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นางสาวผ่องพรรณ รัชบัวชุม
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทร : 086-0376058
นางสาวสรวีย์ วัฒนประกาย
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
นางมล อนันต์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 098-6851977
account_box กองการศึกษา
ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางยุคลธร อุคำ
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
โทร : 081-1831150
นางบานเย็น หงส์ศรีแก้ว
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร : 090-5807054
นางสุทธญาณ์ เหง้าโอสา
ครู ค.ศ. 3
โทร : 089-4187931
นางสาวไพวัน ปัททุม
ครู ค.ศ. 3
โทร : 087-6369199
นางพิกุลศรี พันธุพาน
ครู ค.ศ.3
โทร : 081-0499079
นางสงวน เนตรวงศ์
ครู ค.ศ. 2
โทร : 083-4186291
นายถาวร จันทรสาขา
ครู ค.ศ. 2
โทร : 085-7596419
นางสาววุธญา ใจสุข
ครู ค.ศ. 2
โทร : 087-6397845
นางปาริชาติ จันทร์ปุ่ม
ครู ค.ศ. 3
โทร : 084-4082516
นางสาวกนกกร คำลือชัย
ครู ค.ศ. 2
โทร : 080-8957651
นางกนกเกตุ สุพร
ครู ค.ศ. 3
โทร : 080-4141614
นางสาวอาภรณ์ จันทร์เพ็ชร์
ครู ค.ศ. 2
โทร : 082-1242879
นางสาววนิดา ทองโสม
ครู ค.ศ. 2
โทร : 087-2531727
นางสงค์กา แสนวิเศษ
ครู ค.ศ. 2
โทร : 095-1622418