เทศบาลตำบลคำป่าหลาย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
คำป่าหลาย
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
account_box กองการศึกษา
นางสาวผ่องพรรณ รัชบัวชุม
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 086-0376058
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นางบานเย็น หงส์ศรีแก้ว
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร : 090-5807054
นางสุทธญาณ์ เหง้าโอสา
ครู ค.ศ. 3
โทร : 089-4187931
นางสาวไพวัน ปัททุม
ครู ค.ศ. 3
โทร : 087-6369199
นางพิกุลศรี พันธุพาน
ครู ค.ศ.3
โทร : 081-0499079
นางสงวน เนตรวงศ์
ครู ค.ศ. 2
โทร : 083-4186291
นายถาวร จันทรสาขา
ครู ค.ศ. 2
โทร : 085-7596419
นางสาววุธญา ใจสุข
ครู ค.ศ. 2
โทร : 087-6397845
นางปาริชาติ จันทร์ปุ่ม
ครู ค.ศ. 3
โทร : 084-4082516
นางสาวกนกกร คำลือชัย
ครู ค.ศ. 2
โทร : 080-8957651
นางกนกเกตุ สุพร
ครู ค.ศ. 3
โทร : 080-4141614
นางสาวอาภรณ์ จันทร์เพ็ชร์
ครู ค.ศ. 2
โทร : 082-1242879
นางสาววนิดา ทองโสม
ครู ค.ศ. 2
โทร : 087-2531727
นางสงค์กา แสนวิเศษ
ครู ค.ศ. 2
โทร : 095-1622418