เทศบาลตำบลคำป่าหลาย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
คำป่าหลาย
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 17
สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 18
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 14
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 15
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 20
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 20 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 17
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 12
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 18
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 16